Поиск 

«Ќазаќстан Республикасыныњ џздіксіз білім беру жџйесіндегі тѕрбие тђжырымдамасын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы білім жѕне ѓылым министрініњ 2009 жылѓы 16 ќарашадаѓы № 521 бђйрыѓы