Поиск 

«Мемлекеттік зањды тђлѓаларѓа бекітіліп берілген мемлекеттік мџлікті мемлекеттік меншіктіњ бір тџрінен екіншісіне беру ќаѓидасын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Џкіметініњ 2011 жылѓы 1 маусымдаѓы № 616 Ќаулысы (2014.22.04. берілген љзгерістермен)