Поиск 

Жалпы білім беру ђйымдары (бастауыш, негізгі орта жѕне жалпы орта) ќызметініњ џлгілік ќаѓидалары (Ќазаќстан Республикасы Џкіметініњ 2013 жылѓы 17 мамырдаѓы № 499 ќаулысымен бекітілген)