(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ КОДЕКСІ
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Показать изменения

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

(2015.22.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Осы редакция 2015 жылғы 24 сәуірде енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды

 

Күшіне енгізу туралы 1999 жылғы 13 шілдедегі № 412-1 ҚР Заңын қараңыз

 

2011.22.07. № 478-ІV ҚР Заңымен кодекс мазмұнымен толықтырылды; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен  (бұр.ред.қара); 2012.17.02. № 565-ІV ҚР Заңымен (2012 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2012.27.04. № 15-V ҚР Заңымен (2012 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2013.03.07. № 121-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.03.07. № 123-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.03.07. № 125-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара);  2014.07.03. № 177-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2014.05.07. № 236-V ҚР Заңымен (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2014.03.11. № 244-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2014.17.11. № 254-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) мазмұны өзгертілді

Мазмұны

 

1-бөлiм. Жалпы ережелер

1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу заңдары

1-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңдарымен реттелетiн қатынастар

2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары

3-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану

4-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңының уақыт жағынан қолданылуы

 

2-тарау. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi мен принциптерi

5-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi

6-бап. Заңдылық

7-бап. Сот төрелiгiн тек қана соттың жүзеге асыруы

8-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн сотта қорғау

9-бап. Жеке адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

10-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы

11-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық

12-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

13-бап. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi

14-бап. Сот iсiн жүргiзу тілі

15-бап. Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы

16-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенім бойынша бағалау

17-бап. Куәлiк жауап беру мiндетiнен босату

18-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықты қамтамасыз ету

19-бап. Сотта iстi қараудың жариялылығы

20-бап. Сот талқылауы барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету

21-бап. Сот актілерінiң мiндеттілігi

22-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы

23-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзу принциптерiнiң мәнi

 

3-тарау. Ведомстволық бағыныстылық және соттылық

24-бап. Азаматтық iстердiң соттарға ведомстволық бағыныстылығы

25-бап. Дауларды төреліктің немесе аралық соттың шешуіне, сондай-ақ медиация тәртібімен шешуге беру

26-бап. Сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы

27-бап. Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестiрiлген соттардың соттауына жататын азаматтық iстер

28-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

29-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

30-бап. Азаматтық iстердiң мамандандырылған соттарда соттауға жатқызылуы

31-бап. Жауапкердiң тұрған жерi бойынша талап қою

32-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу

33-бап. Ерекше соттылық

34-бап. Шарттық соттылық

35-бап. Өзара байланысты бірнеше iстiң соттылығы

36-бап. Iстi бір соттың жүргiзуiнен алып басқасына беру

 

4-тарау. Соттың құрамы, қарсылық бiлдiру

37-бап. Соттың құрамы

38-бап. Алқалы құрамдағы соттың мәселелердi шешу тәртібі

39-бап. Судьяның iстi қарауға қайта қатысуына жол берiлмейтiндiгi

40-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру үшiн негiздер

41-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық бiлдiру үшiн негiздер

42-бап. Қарсылықтар бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдемелер және оларды шешудiң тәртібі

43-бап. Қарсылық бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдеменi қанағаттандырудың салдары

 

5-тарау. Iске қатысушы тұлғалар

44-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құрамы

45-бап. Азаматтық iс жүргiзу құқық қабiлеттілігi

46-бап. Азаматтық iс жүргiзу әрекет қабiлеттілігi

47-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi

48-бап. Тараптар

49-бап. Талап қоюдың негіздемесі мен нысанасын өзгеру, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, бітімгершілік келісім, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім

50-бап. Iске бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердiң қатысуы

51-бап. Тиiстi емес жауапкердi ауыстыру

52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалар

53-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар

54-бап. Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы

55-бап. Прокурордың сот iсiн жүргiзуге қатысуы

56-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделердi қорғау үшiн сотқа жүгiну

57-бап. Мемлекеттік органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының iс бойынша қорытынды беру үшiн процеске қатысуы

 

6-тарау. Сотта өкiлдiк ету

58-бап. Iстi өкiлдер арқылы жүргiзу

59-бап. Тапсырма бойынша өкiлдiк ету

60-бап. Сотта өкiлдер бола алмайтын тұлғалар

61-бап. Өкiлдiң өкiлеттiктерi

62-бап. Өкiлдiң өкiлдiктерiн ресiмдеу

63-бап. Заңды өкiлдер

 

7-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу

64-бап. Дәлелдемелер

65-бап. Дәлелдеу мiндетi

66-бап. Дәлелдемелердi ұсыну

67-бап. Дәлелдемелердiң қатыстылығы

68-бап. Дәлелдемелерге жол беру

69-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол беруге болмайтын нақты деректер

70-бап. Дәлелдемелердiң растығы

71-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi

72-бап. Сот тапсырмалары

73-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі

74-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету

75-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы өтiнiш

76-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету тәртібі

77-бап. Дәлелдемелердi бағалау

78-бап. Тараптардың және үшiншi тұлғалардың түсiнiктемелерi

79-бап. Куәнiң айғақтары

80-бап. Куәнiң мiндеттерi мен құқықтары

81-бап. Жазбаша дәлелдемелер

82-бап. Жазбаша дәлелдемелердi жинау тәртібі

83-бап. Сотқа жазбаша дәлелдемелер табыс ету мiндеттілігi

84-бап. Жазбаша дәлелдемелердi сақталып тұрған жерiнде қарау және зерттеу

85-бап. Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелердi қайтару

86-бап. Заттай дәлелдемелер

87-бап. Заттай дәлелдемелердi сақтау және қарау

88-бап. Тез бүлiнетiн заттай дәлелдемелердi қарау

89-бап. Заттай дәлелдемелерге билiк ету

90-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

91-бап. Сараптама тағайындау

91-1-бап. Үлгiлердi алу

91-2-бап. Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлердi алуы

91-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау

92-бап. Сарапшының құқықтары мен мiндеттерi

93-бап. Сараптама жүргiзу тәртібі

94-бап. Жеке және комиссиялық сараптама

95-бап. Кешендi сараптама

96-бап. Сарапшының қорытындысы

97-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместегi туралы хабарлама

98-бап. Қосымша және қайталама сараптама

98-1-бап. Сарапшыдан жауап алу

99-бап. Маманды iс жүргiзу әрекеттерiне қатыстыруға тарту

 

8-тарау. Сот шығындары

100-бап. Сот шығындары ұғымы және олардың құрамы

101-бап. Мемлекеттік баж

102-бап. Талап қою бағасы

103-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу

104-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату

105-бап. 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 11-ІІІ ҚР Заңыменалып тасталды

105-1-бап. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру

106-бап. Мемлекеттік бажды қайтару

107-бап. Iс бойынша iс жүргiзуге байланысты шығындар

108-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға төленуге тиiстi сомалар

109-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға тиесiлi сомаларды төлеу

110-бап. Сот шығындарын тараптардың арасында бөлу

111-бап. Өкiлдiң көмегiне ақы төлеу жөніндегі шығыстарды өтеу

112-бап. Уақыт ысырабынан келтiрiлген залалдарды өндiрiп алу

113-бап. Талап қоюдан бас тарту, бітімгершілік келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім кезінде сот шығындарын бөлу

114-бап. Тегін заң көмегін көрсету

115-бап. Тараптарға сот шығындарын өтеу

116-бап. Сот шығындарын мемлекетке өтеу

117-бап. Сот шығындарына байланысты мәселелер жөніндегі ұйғарымдарға шағым беру және наразылық келтiру

 

9-тарау. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары

118-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу шаралары

119-бап. Ерiксiз келтiру

120-бап. Сот залынан шығарып жiберу

121-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн жауаптылық шаралары

122-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану. Оларға шағымдану және наразылық беру тәртібі

 

10-тарау. Iс жүргiзу мерзiмдерi

123-бап. Iс жүргiзу әрекеттерiн жасау мерзiмдерi

124-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу

125-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң аяқталуы

126-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алу салдары

127-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру

128-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру

 

11-тарау. Сот хабарлаулары мен шақырулары

129-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары

130-бап. Шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны

131-бап. Шақыру қағазын жеткізу

132-бап. Шақыру қағазын тапсыру

133-бап. Шақыру қағазын немесе өзге хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас тартудың салдары

134-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды ауыстыру

135-бап. Жауапкер болған жердiң белгiсiздiгi және оны iздестiру

 

12-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды

2-бөлiм. Бірiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу

1-бөлiмше. Бұйрық арқылы iс жүргiзу

13-тарау. Бұйрық арқылы iс жүргiзу

139-бап. Сот бұйрығының негiзiнде берешектi өндiрiп алу

140-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар

141-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны

142-бап. Мемлекеттік баж

143-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негiздерi

144-бап. Арыздағы кемшiлiктердi жою

145-бап. Сот бұйрығын шығарудың тәртібі мен мерзiмi

146-бап. Сот бұйрығының мазмұны

147-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшiрмесiн жiберу

148-бап. Сот бұйрығының күшiн жою

149-бап. Өндiрiп алушыға сот бұйрығын беру

 

13-1-тарау. Істерді жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қарау

149-1-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібі

149-2-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер

149-3-бап. Істерді жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қарау ерекшеліктері

149-4-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс бойынша шешім

 

2-бөлiмше. Талап қою бойынша iс жүргiзу

14-тарау. Талап қою

150-бап. Талап арыздың нысаны мен мазмұны

151-бап. Талап арызға қоса тiркелетiн құжаттар

152-бап. Талап арызды қабылдау

153-бап. Талап арызды қабылдаудан бас тарту

154-бап. Талап арызды қайтару

155-бап. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру

156-бап. Қарсы талап қою

157-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары

 

15-тарау. Талап қоюды қамтамасыз ету

158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшiн негiздер

159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары

160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау

161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау

162-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң бір түрiн екiншi түрiмен ауыстыру

163-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң күшiн жою

164-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелерi жөніндегі ұйғарымдарға шағымдану

165-бап. Талап қоюды қамтамасыз етумен келтiрiлген залалдарды жауапкерге өтеу

 

16-тарау. Iстi сотта қарауға әзiрлеу

166-бап. Iстi әзiрлеудiң мiндеттерi

167-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу мерзiмдерi

168-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу туралы ұйғарым

169-бап. Арыздың көшiрмелерiн және оған қоса тiркелген құжаттарды жауапкерге жiберу

169-1-бап. Талап арызға пiкiр

170-бап. Судьяның iстi сотта қарауға әзiрлеу жөніндегі iс-әрекеттерi

171-бап. Бірнеше талап қою талаптарын бірiктiру және ажырату

172-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру, тоқтату және iстi сотта қарауға әзiрлеген кезде арызды қараусыз қалдыру

173-бап. Iстi сотта iс қарауға тағайындау

 

16-1-тарау. Татуласу келісімі

173-1-бап. Тараптардың татуласуы

173-2-бап. Татуласу келісімін жасасу

173-3-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны

173-4-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі

173-5-бап. Татуласу келісімін орындау

 

17-тарау. Сотта iс қарау

174-бап. Азаматтық iстердi қараудың және шешудiң мерзiмдерi

175-бап. Сот отырысы

176-бап. Сот отырысында төрағалық етушi

177-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша жүргізілуі

178-бап. Сот отырысындағы тәртiп

179-бап. Сот отырысында тәртiп бұзушыларға қолданылатын шаралар

180-бап. Сот отырысын ашу

181-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру

182-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру

183-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығару

184-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру

185-бап. Iске қатысушы адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

186-бап. Соттың iске қатысушы адамдардың өтiнiштерiн шешуi

187-бап. Iске қатысушы адамдар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеу салдарлары

188-бап. Сот отырысына куәнiң, сарапшының, маманның, аудармашының келмеу салдарлары

189-бап. Iстi қарауды кейiнге қалдыру

190-бап. Iстi қарау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу

191-бап. Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

192-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы

193-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, жауапкердің талап қоюды мойындауы, тараптардың бітімгершілік келісімі және дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім

194-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi

195-бап. Дәлелдемелердi зерттеу тәртібін белгiлеу

196-бап. Жауап беруден бас тартқаны үшiн және көрiнеу жалған жауап бергенi үшiн жауапкершiлiк жөнiнде куәға ескерту

197-бап. Куәдан жауап алу тәртібі

198-бап. Куәнiң жазбаша материалдарды пайдалануы

199-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу

200-бап. Куәнiң жауаптарын жария ету

201-бап. Құжаттарды зерттеу

202-бап. Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу

203-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу

204-бап. Орналасқан жерiнде қарау

205-бап. Дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

206-бап. Сарапшы қорытындысын зерттеу

207-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)

208-бап. Дәлелдеменiң жалғандығын мәлiмдеу

209-бап. Мемлекеттік органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындысы

210-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды аяқтау

211-бап. Сот жарыссөздерi

212-бап. Репликалар

213-бап. Прокурордың қорытындысы

214-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды қайта жалғастыру

215-бап. Соттың шешiм шығару үшiн кетуi

216-бап. Шешімді жария ету

 

18-тарау. Сот шешiмi және оны атқару тәртібі

217-бап. Шешiм шығару

218-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi

219-бап. Шешiм шығарған кезде шешiлетiн мәселелер

220-бап. 2012.17.02. № 565-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

221-бап. Шешiмнiң мазмұны

222-бап. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды адамдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдерін заңсыз деп тану туралы шешім

223-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм

224-бап. Атқару құжатының немесе өзге құжаттың күшi жойылды деп тану туралы шешiм

225-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм

226-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм

227-бап. Жауапкердi белгiлi бір әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм

228-бап. Бірнеше талап қоюшының пайдасына немесе бірнеше жауапкерге қарсы шешiм

229-бап. 2014 жылғы 17 қарашадағы № 254-V ҚР Заңымен алып тасталды

230-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен айқын арифметикалық қателердi түзету

231-бап. Қосымша шешiм

232-бап. Шешiмдi түсiндiру

233-бап. Шешiмдi орындау мерзiмiн кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, шешiмдi орындаудың әдiсi мен тәртібін өзгерту

234-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу

235-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi

236-бап. Шешiмдi орындау

237-бап. Дереу орындауға жататын шешiмдер

238-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы

239-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету

240-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, оны орындау әдiсi мен тәртібін өзгерту, бiтiмгершiлiк келiсiмдi бекіту

240-1-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару

240-2-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi қарау

240-3-бап. Апелляциялық, кассациялық сатылардағы немесе қадағалау сатысындағы соттың сот актісінің орындалуын бұру туралы мәселенi шешу

240-4-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау

240-5-бап. Сот орындаушысының шешiмдi орындау кезiндегi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау

240-6-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау

240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау

241-бап. Iске қатысушы адамдарға сот шешiмiнiң көшiрмелерiн жiберу және беру

 

18-1-тарау. Аралық сот шешiмiн орындау

241-1-бап. Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату

241-2-бап. Атқару парағын беру

241-3-бап. Атқару парағын беруден бас Тарту

 

19-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру

242-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi

243-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру құқығы

244-бап. Iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi

245-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағымдану немесе наразылық келтiру

246-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау

 

20-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту

247-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың негiздемелерi

248-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың тәртібі мен салдары

 

21-тарау. Арызды қараусыз қалдыру

249-бап. Арызды қараусыз қалдырудың негiздемелерi

250-бап. Арызды қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары

 

22-тарау. Сот ұйғарымы

251-бап. Сот ұйғарымы және оны шығарудың тәртібі

252-бап. Ұйғарымның мазмұны

253-бап. Соттың жеке ұйғарымдары

254-бап. Iске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшiрмесiн жiберу

 

23-тарау. Хаттамалар

255-бап. Хаттама жүргiзудiң мiндеттілігi

256-бап. Хаттаманың мазмұны

257-бап. Хаттама жасау

257-1-бап. Сот отырысын аудио- немесе бейнежазу құралдарымен тіркеп жазу (аудио-, бейнехаттама)

258-бап. Хаттамаға ескертпелер

258-1-бап. Сот отырысының аудио- немесе бейнежазбасына және қысқаша хаттамасына ескертпелер

259-бап. Хаттамаға жасалған ескертпелердi қарау

 

24-тарау. Сырттай iс жүргiзу және сырттай шешiм шығару

260-бап. Сырттай iс жүргiзу негiздемелерi

261-бап. Сырттай iс жүргiзу тәртібі

262-бап. Сырттай шешiмнiң мазмұны

263-бап. Сырттай шешiмнiң көшiрмесiн жiберу

264-бап. Сырттай шешiмге шағым жасау

265-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арыздың мазмұны

266-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi

267-бап. Арызды қарау

268-бап. Соттың өкiлеттiгi

269-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жоюдың негiздемелерi

270-бап. Iстiң қайта қаралуы

271-бап. Сырттай шешiмнiң заңды күшi

 

3-бөлiмше. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу

25-тарау. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бірлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу

272-бап. Арыз беру

273-бап. Арызды қарау

274-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы

 

25-1-тарау. Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөніндегі арыздар бойынша iс жүргiзу

274-1-бап. Арыз беру

274-2-бап. Арызды қарау

274-3-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы

 

26-тарау. 2014 жылғы 5 шілдедегі № 236-V ҚР Заңымен алып тасталды

 

27-тарау. Мемлекеттік өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiгiне) дау айту туралы iс бойынша iс жүргiзу

278-бап. Арыз беру

279-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшiлердiң сот арқылы дау айтуға жататын шешiмдерi, әрекетi (немесе әрекетсiздiгi)

280-бап. Сотқа арыз берiп жүгiнуге арналған мерзiм

281-бап. Арызды қарау

282-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы

 

28-тарау. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығына орай даулар туралы iс бойынша iс жүргiзу

283-бап. Арыз беру

284-бап. Арызды қарау

285-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi

 

29-тарау. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актілері мен iс-әрекеттерiн заңсыз деп тану туралы жүгiнуi

286-бап. Наразылықтың қабылданбауына байланысты прокурордың жүгiнуi

287-бап. Прокурордың арызын сотта қарау

288-бап. Прокурордың арызы бойынша соттың шешiмi

 

4-бөлiмше. Ерекше iс жүргiзу

30-тарау. Жалпы ережелер

289-бап. Сот ерекше iс жүргiзу тәртібімен қарайтын iстер

290-бап. Ерекше жүргiзiлетiн iстердi қарау тәртібі

 

31-тарау. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау

291-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы iстер

292-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтауға қажетті шарттар

293-бап. Арыз беру

294-бап. Арыздың мазмұны

295-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi

 

32-тарау. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау

296-бап. Арыз беру

297-бап. Арыздың мазмұны

298-бап. Судьяның арыз қабылдағаннан кейiнгi iс-әрекеттерi

299-бап. Прокурордың қатысуы мiндеттілігi

300-бап. Сот шешiмдерiнiң салдары

301-бап. Хабар-ошарсыз кеттi деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерiн анықтау салдары

 

33-тарау. Азаматты әрекет қабiлеттілігi шектеулi немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану

302-бап. Арыз беру

303-бап. Арыздың мазмұны

304-бап. Судьяның ресми өкiл-адвокат тағайындауы

305-бап. Азаматтың психикалық хал-жайын анықтау үшiн сараптама тағайындау

306-бап. Арызды қарау

307-бап. Арыз бойынша соттың шешiмi

308-бап. Азаматты әрекетке қабiлеттi деп тану

 

33-1-тарау. Кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымдарға жiберу туралы iстер бойынша iс жүргiзу

308-1-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына және ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру

308-2-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiштi қарау

308-3-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiш бойынша сот шешiмi

 

34-тарау. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы iстер бойынша iс жүргiзу

309-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу

310-бап. Арыз беру мерзiмi

311-бап. Арызды қарау

312-бап. Арыз бойынша сот шешiмi

 

34-1-тарау. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау

312-1-бап. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау

312-2-бап. Қайта құрылымдау туралы өтiнiш беру

312-3-бап. Өтiнiштi қарау

312-4-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi

312-5-бап. Қайта құрылымдау жоспарын соттың бекітуi

312-6-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешiмi

 

35-тарау. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту рәсімі және оңалту туралы iстердi қарау

313-бап. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту рәсімі және оңалту туралы iстердi қарау

 

36-тарау. Жылжымалы мүлiктi иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану

314-бап. Арыз беру

315-бап. Арыздың мазмұны

316-бап. Арызды қарау

317-бап. Арыз бойынша сот шешiмi

 

36-1-тарау. Ұл (қыз) асырап алу туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу

;