Әкімшілік рәсімдер туралы 2000 ж. 27 қарашадағы № 107-II Қазақстан Республикасының Заңы (2021.02.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

Қазақстан Республикасының
Заңы

Әкімшілік рәсімдер туралы

(2021.02.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 

«Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» ҚР 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Кодексімен 2021 жылғы 1 шілдеден бастап күші жойылады

 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

2-бап. Осы Заңның қолданылу шектерi

3-бап. Әкiмшiлiк рәсiмдердi белгілеу қағидаттары

2-тарау. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау тәртібі

4-бап. Алып тасталды

5-бап. Алып тасталды

6-бап. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау

7-бап. Мемлекеттік органның жеке-дара қолданылатын құқықтық актісінің, Қазақстан Республикасы Президенті, Қазақстан Республикасы Үкіметі тапсырмаларының орындалуына ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібі

8-бап. Алып тасталды

3-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ РӘСIМДЕРI

9-бап. Мемлекеттік органдардың жұмысын жоспарлау

9-1-бап. Регламент, мемлекеттік орган және мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ереже

9-2-бап. Мемлекеттік органның функциялары

9-3-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру

9-4-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын аутсорсинг арқылы бәсекелес ортаға беру

9-5-бап. Орталық атқарушы органдардың функцияларын мемлекеттік тапсырма арқылы бәсекелес ортаға беру

9-6-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы бәсекелес ортаға беру

9-7-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын пайдаланушылар есебінен бәсекелес ортаға беру

9-8-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу арқылы бәсекелес ортаға беру

9-9-бап. Мониторинг

9-10-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларын қайтару

9-11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

9-12-бап. Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті органның құзыреті

9-13-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың құзыреті

9-14-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құзыреті

9-15-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша өзара іс-қимылы

9-16-бап. Орындаушылардың құқықтары мен міндеттері

9-17-бап. Комиссияның қызметі мен функциялары

10-бап. Жеке-дара өкiмшiлiк қызмет

11-бап. Алқалы мемлекеттiк органдардың қызметi

11-1-бап. Жобалау қызметі

12-бап. Мемлекеттiк органдарда қызметтiк құжаттардың қаралуы мен өтуi

12-1-бап. Мерзімдерді есептеу

13-бап. Ақпарат алмасуға қойылатын талаптар

14-бап. Қызметтік құжаттардың орындалуына ішкі бақылау

4-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МYДДЕЛЕРIН ҚОРҒАУ РӘСIМДЕРI

15-бап. Азаматтардың құқықтарын iске асыру рәсiмдерiне қойылатын талаптар

15-1-бап. Алып тасталды

15-2-бап. Алып тасталды

15-3-бап. Алып тасталды

16-бап. Азаматтардың өтiнiштерi

17-бап. Азаматтың өтiнiшiн қарау нәтижелерi туралы шешiмге шағым жасау

18-бап. Шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың өтiнiштерi

19-бап. Жеке қабылдау

20-бап. Азаматтардың өтiнiштерi бойынша iс қағаздарын жүргізу

4-1-тарау. Лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және мемлекеттік органдардың актілеріне (шешімдеріне) шағым жасау

20-1-бап. Лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және мемлекеттік органдардың актілеріне (шешімдеріне) шағымдарды қарайтын органдар

20-2-бап. Лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және мемлекеттік органдардың актілеріне (шешімдеріне) шағым беру тәртібі мен мерзімдері

20-3-бап. Шағымның нысаны мен мазмұны

20-4-бап. Шағымдарды қараудың жалпы қағидалары

20-5-бап. Шағымның берілуіне байланысты лауазымды адамның әрекетін, мемлекеттік орган актісінің (шешімінің) орындалуын тоқтата тұру

20-6-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімдер

20-7-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімнің нысаны мен мазмұны

5-тарау. ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДА ШЕШIМДЕР ҚАБЫЛДАУДЫҢ НЕГIЗГI РӘСIМДЕРI

21-бап. Экономика саласында шешiмдер қабылдау рәсiмдерiне қойылатын негiзгi талаптар

22-бап. Экономикалық шешiмдер қабылдау саласындағы шектеулер мен тыйымдар

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР

23-бап. Осы Заңды бұзғаны үшін жауаптылық

24-бап. Осы Заңның өзге нормативтiк құқықтық актiлермен арақатынасы

25-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу

 

 

2007.18.06  № 262-III ҚР Заңымен  (бұр. ред. қара); 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара) кіріспе өзгертілді

Осы Заң басқару қызметiн ұйымдастыруды жетiлдiруге, мемлекеттік органдардың iркiлiссiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге, басқарушылық шешiмдердi жедел қабылдауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, мемлекеттік мүдделердi қорғауға, мемлекеттік қызметшiлердiң лауазымдық өкілеттікті қызметтен тыс мақсаттарда пайдалануына жол бермеуге жәрдемдесетiн әкiмшiлiк рәсiмдердi белгiлеуге бағытталған.

 

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1-тарау. Жалпы ережелер

ҚР 12.03.04 ж. № 536-II Заңымен 1-бап толықтырлды; 2010.15.07. № 337-ІV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 1-бап өзгертілді

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

1. Әкiмшiлiк рәсiмдер деп:

1) мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың мемлекеттік функциялар мен лауазымдық өкiлеттiктердi жүзеге асыру кезiнде шешiмдер қабылдау мен орындау тәртібі және оларды ресiмдеу, оның ішінде электрондық нысанда ресімдеу;

2) мемлекеттік аппараттың жұмысын ұйымдастыру рәсiмi;

3) азаматтардың өз құқықтарын iске асыру жөніндегі өтiніштерiн қарау рәсiмдерi, сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн әкiмшiлiк қорғау рәсiмдерi;

4) экономика саласындағы шешiмдер қабылдау рәсiмдерiнiң негiзгi бастаулары ұғынылады.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.16.11. № 404-V ҚР Заңымен 1-1-тармақпен толықтырылды

1-1. Қызметтік ақпарат деп меншік иесі, иеленушісі немесе пайдаланушысы мемлекет болып табылатын, мемлекеттік функцияларды орындау кезінде жасалатын, өңделетін және берілетін ақпарат түсініледі.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2. мемлекеттік органдар деп мемлекет атынан Конституция, заңдар, өзге де нормативтік құқықтық актiлер арқылы:

1) жалпыға бірдей мiндетті мiнез-құлық ережелерiн белгілейтiн актiлер шығару;

2) әлеуметтiк мәнi бар қоғамдық қатынастарды басқару мен реттеп отыру;

3) мемлекет белгiлеген жалпыға бірдей мiндеттi мiнез-құлық ережелерiнiң сақталуына бақылау жасау жөнiндегі функцияларды жүзеге асыруға уәкiлеттік берiлген мемлекеттік мекемелер ұғынылады.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2011.01.04. № 425-IV ҚР Заңымен 2-1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

2-1. Мемлекеттік органның құзыретi деп мемлекеттік орган қызметiнiң нысанасын айқындайтын оның белгiленген өкiлеттiктерiнiң жиынтығы ұғынылады;

мемлекеттік органның өкiлеттiктерi деп мемлекеттік органның құқықтары мен мiндеттерi ұғынылады;

мемлекеттік органның құқықтары деп белгiлi бір iс-әрекеттi жасау, басқа тұлғадан (басқа тұлғалардан) белгiлi бір мiнез-құлықты (ic-әрекеттi немесе iс-әрекет жасаудан тартынуды) талап ету мүмкiндiгi ұғынылады;

мемлекеттік органның мiндеттемелерi деп мемлекеттік орган орындауға мiндеттi iс-әрекет шеңберi ұғынылады;

мемлекеттік органның мiндеттерi деп мемлекеттік орган қызметiнiң негiзгi бағыттары ұғынылады;

мемлекеттік органның функциялары деп мемлекеттік органның қызметтi өз құзыреті шегiнде жүзеге асыруы ұғынылады.

Мемлекеттік органның құзыреті, өкілеттігі, функциялары мен міндеттері Конституцияда, заңдарда және Президент, Үкімет, өзінен жоғары тұрған орталық мемлекеттік орган қабылдайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленеді.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2-2. - 2-3. 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

2-4. 2008.04.12. № 97-IV ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

2-5. - 2-10. 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 2-11-тармақпен толықтырылды

2-11. Мәліметтер нысаны - мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде қойылатын талаптарға сәйкес келетіні туралы ақпаратты қамтитын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген электрондық немесе өзге де нысандағы құжат.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2015.29.10. № 376-V ҚР Заңымен 2-12-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)

2-12. Ішкі бақылау - мемлекеттік орган өз құрылымдық және аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, лауазымды адамдардың мемлекеттік орган қабылдаған шешімдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауына жүзеге асыратын бақылау.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-13-тармақпен толықтырылды

2-13. Бәсекелес орта деп квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, нарық субъектілері түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-14-тармақпен толықтырылды

2-14. Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті орган деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру бойынша басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-15-тармақпен толықтырылды

2-15. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын орындаушылар (бұдан әрі - орындаушылар) деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асыратын кәсіпкерлік субъектілері мен олардың бірлестіктері, өзін-өзі реттейтін және үкіметтік емес ұйымдар түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-16-тармақпен толықтырылды

2-16. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын пайдаланушылар (бұдан әрі - пайдаланушылар) деп жеке және заңды тұлғалар түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-17-тармақпен толықтырылды

2-17. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдар функцияларының аутсорсингі (бұдан әрі - аутсорсинг) деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын шарттар жасасу арқылы жүзеге асыру үшін оларды бәсекелес ортаға беру түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-18-тармақпен толықтырылды

2-18. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың берілген функцияларының мониторингі (бұдан әрі - мониторинг) деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларын жүзеге асыру жөніндегі деректерді жүйелі түрде және үздіксіз жинауға, өңдеуге, талдауға және бағалауға бағытталған іс-шаралар жиынтығы түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-19-тармақпен толықтырылды

2-19. Мүдделі тұлғалар деп құқықтары мен міндеттері осы Заңда қозғалатын және орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың пікірі бойынша олардың функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша жәрдем көрсете алатын кәсіпкерлік субъектілері мен олардың бірлестіктері, өзін-өзі реттейтін және үкіметтік емес ұйымдар түсініледі.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-20-тармақпен толықтырылды; 2019.25.11. № 272-VІ ҚР Заңымен 2-20-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

2-20. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын толық беру деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың құзыретінен функцияларды алып тастау және олардың жүзеге асырылуын міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу арқылы немесе пайдаланушылар есебінен бәсекелес ортаға беру түсініледі.

Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын ішінара беру деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын аутсорсинг, мемлекеттік тапсырма және (немесе) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы жүзеге асыру түсініледі. Бұл ретте, функция орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың құзыретінен алып тасталмайды.

2019.19.04. № 250-VІ ҚР Заңымен 2-21-тармақпен толықтырылды

2-21. Оңтайландыру деп орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың штат санын қысқартуға, шығыстарын қысқартуға және (немесе) қайта бөлуге бағытталған, оның ішінде функцияларын бәсекелес ортаға беруге байланысты шаралар кешені түсініледі.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3. Лауазымды адамдар деп осы Заңда мемлекеттік функцияларды (өкiмет өкiлiнiң функцияларын) тұрақты, уақытша немесе арнайы өкiлеттiк бойынша жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық-өкiмдiк немесе әкiмшілiк-шаруашылық функцияларын орындайтын адамдар ұғынылады.

Конституцияның, заңдардың және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарына байланысты лауазымды адамдар өздерiне жүктелген функцияларды:

1) жеке-дара өкiм жүргiзу тәртібімен мемлекеттің нақты лауазымды адамының атынан;

2) нақты мемлекеттік органда шешiмдер қабылдаудың заңдарда көзделген тәртібіне байланысты жеке-дара өкiм жүргiзу тәртібімен не алқалық тәртiппен нақты мемлекеттік органның және оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң атынан жүзеге асыра алады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4. 2014.16.05. № 203-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

5. 2014.16.05. № 203-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2-бап. Осы Заңның қолданылу шектерi

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1. Осы Заңда көзделген әкiмшiлiк рәсiмдер заң актілерімен реттелмеген бөлiгiнде:

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Мемлекет басшысының қызметiн қамтамасыз ететiн мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың, Президентке тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттік органдардың;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2) Қазақстан Республикасының Парламентi Палаталары, Орталық сайлау комиссиясы аппараттарының;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3) Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi, Жоғарғы Соты мен өзге де соттары аппараттарының;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінiң, Премьер-Министрi Кеңсесiнің, орталық атқарушы органдарының;

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

5) Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкiлдi органдары аппараттарының;

2007.18.06 № 262-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара) 6) тармақша өзгертілді

6) Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарының қызметінде қолданылады.

7) 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

2. Осы Заңда көзделген рәсiмдердiң күшi:

1) азаматтардың өтiнiштерiн қарауға және қаралу тәртібі әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдарда, қылмыстық iс жүргізу және азаматтық iс жүргiзу заңдарында белгiленген өзге де iстердi қарауға;

2) дайындалу рәсiмi өзге заң актілерінде көзделген нормативтiк құқықтық актiлердi дайындауға;

2010.02.04. № 263-IV ҚР Заңымен 3) тармақша жаңа редакцияда (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

3) жүзеге асырылу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін стратегиялық, бюджеттік және экономикалық жоспарлау түрлеріне қолданылмайды.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен 3-бап өзгертілді (бұр. ред. қара)

3-бап. Әкiмшiлiк рәсiмдердi белгілеу қағидаттары

Осы Заңда көзделген әкiмшiлiк рәсiмдер:

1) заңдылық;

2) төменгi мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың жоғары тұрған органдар мен лауазымды адамдарға бағынуы;

3) заң мен сот алдында баршаның теңдiгi;

4) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы, азаматтар мен ұйымдардың өтiнiштерiн қарау кезiнде төрешiлдiк пен сөзбұйдалық көрiнiстерiне жол бермеу;

5) әкiмшiлiк рәсiмдерiнде көзделген iс-әрекеттер мен актiлердiң барлық азаматтар, ұйымдар мен лауазымды адамдар үшiн мiндеттiлiгi;

6) жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің өзара жауапкершiлiгi мен мүдделерiнiң теңбе-тең болуы;

7) мемлекеттік құпиялар және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңдарды қатаң сақтай отырып, қоғамдық пiкiр мен жариялылықты ескеру;

8) мемлекеттік билiктiң беделiн қолдау мен Қазақстан Республикасының беделiн түсiретiн және мемлекеттік қызмет мүдделерiне қайшы келетiн iс-әрекеттерге жол бермеу, соның iшiнде сыбайлас жемқорлық көрiнiстерiне қарсы тұру, мемлекеттік қызметшiлер үшiн заңдарда белгіленген тыйымдар мен шектеулердi қатаң сақтау;

9) барлық деңгейдегi мемлекеттік органдар үшiн әкiмшiлiк рәсiмдер талаптарының бірыңғай болуы;

10) барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттің лауазымды адамдары құзыреттерiнiң ара-жiгін айқын межелеу және олардың келісе отырып жұмыс iстеуi;

2007.18.06 № 262-III ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара) 11) тармақша өзгертілді

11) үнемдiлiк пен тиімділік қағидаттарына негізделеді.

12) 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара)

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

2-тарау. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау тәртібі

 

4-бап. 2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

5-бап. 2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен 6-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

6-бап. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау

1. Жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру тиісті уәкiлеттi мемлекеттiк органның лауазымды адамының қабылданған шешiмдi уақтылы және тиянақты орындау жөнiндегi шараларды әзiрлеуi мен қабылдауы болып табылады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2. Қажет болған жағдайда, жеке-дара қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын қамтамасыз ету үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган (лауазымды адам) оны орындау жөнiндегi ұйымдастыру іс-шараларының жоспарын әзiрлеп, бекiтедi және ол тiкелей орындаушылардың назарына жеткiзіледi.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

3. Егер жеке-дара қолданылатын құқықтық актiде оны орындаудың нақты мерзiмдерi мен тiкелей орындаушылары айқындалмаса, онда оларды орындаушы мемлекеттiк орган немесе жоғары тұрған орган белгiлейдi және олар тiкелей орындаушылардың назарына дереу жеткiзiледi.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4. Қабылданған шешiмдердi уақтылы және тиянақты орындау мақсатында мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға тиiс.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2011.06.01. № 378-IV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2015.29.10. № 376-V ҚР Заңымен (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 7-бап жаңа редакцияда

7-бап. Мемлекеттік органның жеке-дара қолданылатын құқықтық актісінің, Қазақстан Республикасы Президенті, Қазақстан Республикасы Үкіметі тапсырмаларының орындалуына ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібі

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

1. Ішкі бақылау:

1) жеке-дара қолданылатын құқықтық актілердің (орындалуы жеке-дара қолданылатын құқықтық актілерде көзделген іс-шаралардың) орындалуына бақылау болып бөлінеді. Бұл жағдайда орындалуға жататын іс-шаралар қамтылатын барлық жеке-дара қолданылатын құқықтық актілер бақылауға алынады;

2) Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі және қызметтік сипаттағы өзге де құжаттардан туындайтын мемлекеттік органның басшы лауазымды адамдары тапсырмаларының орындалуын бақылау болып бөлінеді.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2. Ішкі бақылау:

1) қажетті ақпаратты талап етіп алдыру;

2) орындалуы туралы есептер мен баяндамаларды тыңдау және талқылау;

3) ревизия және құжаттамалық тексерудің өзге де нысандары;

4) сол жерге бару арқылы тексеру;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да тәсілдер арқылы жүргізіледі.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

3. Ішкі бақылау мынадай өлшемдер бойынша жүргізіледі:

1) құрылымдық, аумақтық бөлімшелер, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік органдар мен ұйымдар және олардың лауазымды адамдары қызметінің өздерінің алдына қойылған міндеттерге сәйкестігі;

2) орындаудың уақтылығы және толықтығы;

3) орындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуы.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4. Күшіне енген жеке-дара қолданылатын құқықтық актінің не Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі және қызметтік сипаттағы өзге де құжаттардан туындайтын мемлекеттік органның басшы лауазымды адамдары тапсырмаларының орындалуына бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды адам не мемлекеттік органның тиісті құрылымдық бөлімшесі қажет болған кезде бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлейді.

Бұл ретте бақылауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды адам не мемлекеттік органның тиісті құрылымдық бөлімшесі оның орындалуы туралы келіп түсетін ақпаратты:

1) жеке-дара қолданылатын құқықтық актінің орындалу дәрежесі мен сапасын;

2) жеке-дара қолданылатын құқықтық актіні орындауда ауытқушылықтардың бар-жоғын, олардың себептерін және ауытқушылықтарды жою үшін ықтимал шаралар белгілеуді;

3) бақылаудан алу не орындалу мерзімін ұзарту мүмкіндігін;

4) жеке-дара қолданылатын құқықтық актіні орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін нақты лауазымды адамдардың жауаптылығын айқындау үшін талдайды.

Ақпаратты талдау қорытындылары бойынша тұжырымдалған ұсыныстар тиісті шешім қабылдау үшін мемлекеттік органның басшылығына баяндалады. Ақпаратқа талдау жүргізген мемлекеттік органның орындаушыларына қабылданған шешім туралы хабарланады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

5. Құқықтық актіде көзделген іс-шараларды бақылаудан алуды және олардың орындалу мерзімдерін ұзартуды мемлекеттік органның басшылығы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмаларын бақылаудан алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

6. Жоғары тұрған мемлекеттік органның не орындаушы органның бақылау қызметі жеке-дара қолданылатын құқықтық актіде белгіленген орындалу мерзімі өткенге дейін мемлекеттік органның регламентінде айқындалатын тәртіппен орындаушыға тиісті жазбаша еске салу жібереді.

Ішкі бақылауды ұйымдастырудың және жүзеге асырудың қосымша мәселелерін мемлекеттік органның өзі не оған қатысты жоғары тұрған мемлекеттік орган айқындауы мүмкін.

Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жүргізілетін ішкі бақылау бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген орган жүзеге асыратын ішкі бақылауға қолданылмайды.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

8-бап. 2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

 

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

3-тарау. Мемлекеттік органдардың жұмысын ұйымдастыру рәсімдері

 

2007.27.07. № 315-III ҚР Заңымен  9-бап өзгертілді (бұр.ред.қара); 2010.02.04. № 263-IV ҚР Заңымен 9-бап жаңа редакцияда (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

9-бап. Мемлекеттік органдардың жұмысын жоспарлау

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

1. Мемлекеттік органдар өз қызметін стратегиялық және операциялық жоспарларға, сондай-ақ қажет болған жағдайда тоқсанға, бір жылға және ұзақ мерзімді перспективаға арналып жасалатын жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2. Стратегиялық жоспарларды әзірлемейтін мемлекеттік органдар өз қызметін тоқсанға, бір жылға және ұзақ мерзімді перспективаға арналып жасалатын жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.

 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

3. Мемлекеттік органның жұмыс жоспарлары органның құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде және құқықтық және нормативтік құқықтық актілерді орындау үшін алдын ала жасалады.

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері өз жұмыс жоспарларын осы органның жұмыс жоспарының негізінде жасайды.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2007.18.06 № 262-III ҚР Заңымен 9-1-баппен толықтырылды; 2008.04.12. № 97-IV ҚР Заңымен  9-1-бап өзгертілді (бұр.ред.қара); 2010.02.04. № 263-IV ҚР Заңымен 9-1-бап жаңа редакцияда (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2011.21.07. № 468-ІV ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара) 9-1-бап өзгертілді

9-1-бап. Регламент, мемлекеттік орган және мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ереже

1. 2016.06.04. № 481-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

2. 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара).

3. 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара).

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

4. 2013.15.04. № 89-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр. ред. қара).

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен 4-1-тармақпен толықтырылды; 2017.03.07. № 86-VI ҚР Заңымен 4-1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

4-1. Мемлекеттік органның мәртебесі мен құзыреті мемлекеттік орган туралы ережемен айқындалады.

Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу мен бекіту жөніндегі нұсқаулықты Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

Мемлекеттік орган туралы үлгілік ережені Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша бекітеді.

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий

2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен 5-тармақпен толықтырылды (ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілді)

5. Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің мәртебесі мен өкілеттігін айқындау мәселелері бойынша ереже бекітіледі.

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

 

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Добавить комментарий
 • Показать изменения

2007.27.07. № 315-III ҚР Заңымен 9-2-баппен толықтырылды; 2009.17.07. № 188-IV ҚР Заңымен (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара); 2011.05.07. № 452-IV ҚР Заңымен (ресми жарияланғанынан кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2011.15.07. № 461-IV ҚР Заңымен (ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2012.10.07. № 36-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2013.03.07. № 121-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2014.16.05. № 203-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара); 2015.24.11. № 419-V ҚР Заңымен (бұр. ред. қара) 9-2-бап өзгертілді

;