(БҰРЫНҒЫ РЕДАКЦИЯ) ҚР АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ КОДЕКСІ
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий
  • Показать изменения

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

(2013.02.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Осы редакция 2013 жылғы 3 шілдеде енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды

 

Күшіне енгізу туралы 1999 жылғы 13 шілдедегі № 412-1 ҚР Заңын қараңыз

 

2011.22.07. № 478-ІV ҚР Заңымен кодекс мазмұнымен толықтырылды; 2012.17.02. № 564-ІV ҚР Заңымен  (бұр.ред.қара); 2012.17.02. № 565-ІV ҚР Заңымен (2012 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); 2012.27.04. № 15-V ҚР Заңымен (2012 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) мазмұны өзгертілді

Мазмұны

 

1-бөлiм. Жалпы ережелер

1-тарау. Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу заңдары

1-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңдарымен реттелетiн қатынастар

2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары

3-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану

4-бап. Азаматтық iс жүргiзу заңының уақыт жағынан қолданылуы

 

2-тарау. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi мен принциптерi

5-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзудiң мiндеттерi

6-бап. Заңдылық

7-бап. Сот төрелiгiн тек қана соттың жүзеге асыруы

8-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн сотта қорғау

9-бап. Жеке адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

10-бап. Жеке өмiрге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы

11-бап. Меншiкке қол сұғылмаушылық

12-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

13-бап. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi

14-бап. Сот iсiн жүргiзу тілі

15-бап. Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы

16-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенім бойынша бағалау

17-бап. Куәлiк жауап беру мiндетiнен босату

18-бап. Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықты қамтамасыз ету

19-бап. Сотта iстi қараудың жариялылығы

20-бап. Сотта iстi қарау барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

21-бап. Сот актілерінiң мiндеттілігi

22-бап. Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы

23-бап. Азаматтық сот iсiн жүргiзу принциптерiнiң мәнi

 

3-тарау. Ведомстволық бағыныстылық және соттылық

24-бап. Азаматтық iстердiң соттарға ведомстволық бағыныстылығы

25-бап. Дауларды аралық соттың шешуiне беру

26-бап. Сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы

27-бап. Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестiрiлген соттардың соттауына жататын азаматтық iстер

28-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

29-бап. 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

30-бап. Азаматтық iстердiң мамандандырылған соттарда соттауға жатқызылуы

31-бап. Жауапкердiң тұрған жерi бойынша талап қою

32-бап. Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу

33-бап. Ерекше соттылық

34-бап. Шарттық соттылық

35-бап. Өзара байланысты бірнеше iстiң соттылығы

36-бап. Iстi бір соттың жүргiзуiнен алып басқасына беру

 

4-тарау. Соттың құрамы, қарсылық бiлдiру

37-бап. Соттың құрамы

38-бап. Алқалы құрамдағы соттың мәселелердi шешу тәртібі

39-бап. Судьяның iстi қарауға қайта қатысуына жол берiлмейтiндiгi

40-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру үшiн негiздер

41-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық бiлдiру үшiн негiздер

42-бап. Қарсылықтар бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдемелер және оларды шешудiң тәртібі

43-бап. Қарсылық бiлдiру (өздiгiнен бас тарту) туралы мәлiмдеменi қанағаттандырудың салдары

 

5-тарау. Iске қатысушы тұлғалар

44-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құрамы

45-бап. Азаматтық iс жүргiзу құқық қабiлеттілігi

46-бап. Азаматтық iс жүргiзу әрекет қабiлеттілігi

47-бап. Iске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен мiндеттерi

48-бап. Тараптар

49-бап. Талап қоюдың негiздемесi мен нысанасын өзгеру, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, бiтiмгершiлiк келiсiм

50-бап. Iске бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердiң қатысуы

51-бап. Тиiстi емес жауапкердi ауыстыру

52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалар

53-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар

54-бап. Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы

55-бап. Прокурордың сот iсiн жүргiзуге қатысуы

56-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделердi қорғау үшiн сотқа жүгiну

57-бап. Мемлекеттік органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының iс бойынша қорытынды беру үшiн процеске қатысуы

 

6-тарау. Сотта өкiлдiк ету

58-бап. Iстi өкiлдер арқылы жүргiзу

59-бап. Тапсырма бойынша өкiлдiк ету

60-бап. Сотта өкiлдер бола алмайтын тұлғалар

61-бап. Өкiлдiң өкiлеттiктерi

62-бап. Өкiлдiң өкiлдiктерiн ресiмдеу

63-бап. Заңды өкiлдер

 

7-тарау. Дәлелдемелер және дәлелдеу

64-бап. Дәлелдемелер

65-бап. Дәлелдеу мiндетi

66-бап. Дәлелдемелердi ұсыну

67-бап. Дәлелдемелердiң қатыстылығы

68-бап. Дәлелдемелерге жол беру

69-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол беруге болмайтын нақты деректер

70-бап. Дәлелдемелердiң растығы

71-бап. Дәлелдеуден босатудың негiздерi

72-бап. Сот тапсырмалары

73-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі

74-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету

75-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету туралы өтiнiш

76-бап. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету тәртібі

77-бап. Дәлелдемелердi бағалау

78-бап. Тараптардың және үшiншi тұлғалардың түсiнiктемелерi

79-бап. Куәнiң айғақтары

80-бап. Куәнiң мiндеттерi мен құқықтары

81-бап. Жазбаша дәлелдемелер

82-бап. Жазбаша дәлелдемелердi жинау тәртібі

83-бап. Сотқа жазбаша дәлелдемелер табыс ету мiндеттілігi

84-бап. Жазбаша дәлелдемелердi сақталып тұрған жерiнде қарау және зерттеу

85-бап. Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелердi қайтару

86-бап. Заттай дәлелдемелер

87-бап. Заттай дәлелдемелердi сақтау және қарау

88-бап. Тез бүлiнетiн заттай дәлелдемелердi қарау

89-бап. Заттай дәлелдемелерге билiк ету

90-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

91-бап. Сараптама тағайындау

91-1-бап. Үлгiлердi алу

91-2-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы

91-3-бап. Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау

92-бап. Сарапшының құқықтары мен мiндеттерi

93-бап. Сараптама жүргiзу тәртібі

94-бап. Жеке және комиссиялық сараптама

95-бап. Кешендi сараптама

96-бап. Сарапшының қорытындысы

97-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместегi туралы хабарлама

98-бап. Қосымша және қайталама сараптама

98-1-бап. Сарапшыдан жауап алу

99-бап. Маманды iс жүргiзу әрекеттерiне қатыстыруға тарту

 

8-тарау. Сот шығындары

100-бап. Сот шығындары ұғымы және олардың құрамы

101-бап. Мемлекеттік баж

102-бап. Талап қою бағасы

103-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу

104-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату

105-бап. 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 11-ІІІ ҚР Заңыменалып тасталды

106-бап. Мемлекеттік бажды қайтару

107-бап. Iс бойынша iс жүргiзуге байланысты шығындар

108-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға төленуге тиiстi сомалар

109-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға тиесiлi сомаларды төлеу

110-бап. Сот шығындарын тараптардың арасында бөлу

111-бап. Өкiлдiң көмегiне ақы төлеу жөніндегі шығындарды өтеу

112-бап. Уақыт ысырабынан келтiрiлген залалдарды өндiрiп алу

113-бап. Талап қоюдан бас тарту және бiтiмгершiлiк келiсiм кезiнде сот шығындарын бөлу

114-бап. Азаматтарға тегiн заң көмегiн көрсету

115-бап. Тараптарға сот шығындарын өтеу

116-бап. Сот шығындарын мемлекетке өтеу

117-бап. Сот шығындарына байланысты мәселелер жөніндегі ұйғарымдарға шағым беру және наразылық келтiру

 

9-тарау. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары

118-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу шаралары

119-бап. Ерiксiз келтiру

120-бап. Сот залынан шығарып жiберу

121-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн жауаптылық шаралары

122-бап. Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiргенi үшiн мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану. Оларға шағымдану және наразылық беру тәртібі

 

10-тарау. Iс жүргiзу мерзiмдерi

123-бап. Iс жүргiзу әрекеттерiн жасау мерзiмдерi

124-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу

125-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң аяқталуы

126-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алу салдары

127-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру

128-бап. Iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру

 

11-тарау. Сот хабарлаулары мен шақырулары

129-бап. Соттың хабарлаулары мен шақырулары

130-бап. Шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны

131-бап. Шақыру қағазын жеткізу

132-бап. Шақыру қағазын тапсыру

133-бап. Шақыру қағазын немесе өзге хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас тартудың салдары

134-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды ауыстыру

135-бап. Жауапкер болған жердiң белгiсiздiгi және оны iздестiру

 

12-тарау. 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды

2-бөлiм. Бірiншi сатыдағы сотта iс жүргiзу

1-бөлiмше. Бұйрық арқылы iс жүргiзу

13-тарау. Бұйрық арқылы iс жүргiзу

139-бап. Сот бұйрығының негiзiнде берешектi өндiрiп алу

140-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар

141-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны

142-бап. Мемлекеттік баж

143-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негiздерi

144-бап. Арыздағы кемшiлiктердi жою

145-бап. Сот бұйрығын шығарудың тәртібі мен мерзiмi

146-бап. Сот бұйрығының мазмұны

147-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшiрмесiн жiберу

148-бап. Сот бұйрығының күшiн жою

149-бап. Өндiрiп алушыға сот бұйрығын беру

 

2-бөлiмше. Талап қою бойынша iс жүргiзу

14-тарау. Талап қою

150-бап. Талап арыздың нысаны мен мазмұны

151-бап. Талап арызға қоса тiркелетiн құжаттар

152-бап. Талап арызды қабылдау

153-бап. Талап арызды қабылдаудан бас тарту

154-бап. Талап арызды қайтару

155-бап. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру

156-бап. Қарсы талап қою

157-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары

 

15-тарау. Талап қоюды қамтамасыз ету

158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету үшiн негiздер

159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары

160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау

161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау

162-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң бір түрiн екiншi түрiмен ауыстыру

163-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудiң күшiн жою

164-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелерi жөніндегі ұйғарымдарға шағымдану

165-бап. Талап қоюды қамтамасыз етумен келтiрiлген залалдарды жауапкерге өтеу

 

16-тарау. Iстi сотта қарауға әзiрлеу

166-бап. Iстi әзiрлеудiң мiндеттерi

167-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу мерзiмдерi

168-бап. Iстi сотта қарауға әзiрлеу туралы ұйғарым

169-бап. Арыздың көшiрмелерiн және оған қоса тiркелген құжаттарды жауапкерге жiберу

169-1-бап. Талап арызға пiкiр

170-бап. Судьяның iстi сотта қарауға әзiрлеу жөніндегі iс-әрекеттерi

171-бап. Бірнеше талап қою талаптарын бірiктiру және ажырату

172-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру, тоқтату және iстi сотта қарауға әзiрлеген кезде арызды қараусыз қалдыру

173-бап. Iстi сотта iс қарауға тағайындау

 

17-тарау. Сотта iс қарау

174-бап. Азаматтық iстердi қараудың және шешудiң мерзiмдерi

175-бап. Сот отырысы

176-бап. Сот отырысында төрағалық етушi

177-бап. Сотта iс қараудың тiкелей және ауызша жүргiзiлуi

178-бап. Сот отырысындағы тәртiп

179-бап. Сот отырысында тәртiп бұзушыларға қолданылатын шаралар

180-бап. Сот отырысын ашу

181-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру

182-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру

183-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығару

184-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру

185-бап. Iске қатысушы адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

186-бап. Соттың iске қатысушы адамдардың өтiнiштерiн шешуi

187-бап. Iске қатысушы адамдар мен өкiлдердiң сот отырысына келмеу салдарлары

188-бап. Сот отырысына куәнiң, сарапшының, маманның, аудармашының келмеу салдарлары

189-бап. Iстi қарауды кейiнге қалдыру

190-бап. Iстi қарау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу

191-бап. Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

192-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы

193-бап. Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, жауапкердiң талап қоюды мойындауы және тараптардың бiтiмгершiлiк келiсiмi

194-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi

195-бап. Дәлелдемелердi зерттеу тәртібін белгiлеу

196-бап. Жауап беруден бас тартқаны үшiн және көрiнеу жалған жауап бергенi үшiн жауапкершiлiк жөнiнде куәға ескерту

197-бап. Куәдан жауап алу тәртібі

198-бап. Куәнiң жазбаша материалдарды пайдалануы

199-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу

200-бап. Куәнiң жауаптарын жария ету

201-бап. Құжаттарды зерттеу

202-бап. Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу

203-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу

204-бап. Орналасқан жерiнде қарау

205-бап. Дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

206-бап. Сарапшы қорытындысын зерттеу

207-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)

208-бап. Дәлелдеменiң жалғандығын мәлiмдеу

209-бап. Мемлекеттік органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындысы

210-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды аяқтау

211-бап. Сот жарыссөздерi

212-бап. Репликалар

213-бап. Прокурордың қорытындысы

214-бап. Iстi мәнi бойынша қарауды қайта жалғастыру

215-бап. Соттың шешiм шығару үшiн кетуi

216-бап. Шешімді жария ету

 

18-тарау. Сот шешiмi және оны атқару тәртібі

217-бап. Шешiм шығару

218-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi

219-бап. Шешiм шығарған кезде шешiлетiн мәселелер

220-бап. 2012.17.02. № 565-ІV ҚР Заңымен алып тасталды

221-бап. Шешiмнiң мазмұны

222-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, ұйымдардың және лауазымды адамдардың әрекеттерi (әрекетсiздiктерi) мен шешiмдерiн заңсыз деп тану туралы шешiм

223-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм

224-бап. Атқару құжатының немесе өзге құжаттың күшi жойылды деп тану туралы шешiм

225-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм

226-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм

227-бап. Жауапкердi белгiлi бір әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм

228-бап. Бірнеше талап қоюшының пайдасына немесе бірнеше жауапкерге қарсы шешiм

229-бап. Шешім жасау

230-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен айқын арифметикалық қателердi түзету

231-бап. Қосымша шешiм

232-бап. Шешiмдi түсiндiру

233-бап. Шешiмдi орындау мерзiмiн кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, шешiмдi орындаудың әдiсi мен тәртібін өзгерту

234-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу

235-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi

236-бап. Шешiмдi орындау

237-бап. Дереу орындауға жататын шешiмдер

238-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы

239-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету

240-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, оны орындау әдiсi мен тәртібін өзгерту, бiтiмгершiлiк келiсiмдi бекіту

240-1-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару

240-2-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi қарау

240-3-бап. Апелляциялық, кассациялық немесе қадағалау сатысы сотының шешiмнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi шешуi

240-4-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау

240-5-бап. Сот орындаушысының шешiмдi орындау кезiндегi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау

240-6-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау

240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау

241-бап. Iске қатысушы адамдарға сот шешiмiнiң көшiрмелерiн жiберу және беру

 

18-1-тарау. Аралық сот шешiмiн орындау

241-1-бап. Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату

241-2-бап. Атқару парағын беру

241-3-бап. Атқару парағын беруден бас Тарту

 

19-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру

242-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру мiндетi

243-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру құқығы

244-бап. Iс жүргiзудi тоқтата тұру мерзiмдерi

245-бап. Соттың iс жүргiзудi тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағымдану немесе наразылық келтiру

246-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау

 

20-тарау. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту

247-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың негiздемелерi

248-бап. Iс бойынша iс жүргiзудi қысқартудың тәртібі мен салдары

 

21-тарау. Арызды қараусыз қалдыру

249-бап. Арызды қараусыз қалдырудың негiздемелерi

250-бап. Арызды қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары

 

22-тарау. Сот ұйғарымы

251-бап. Сот ұйғарымы және оны шығарудың тәртібі

252-бап. Ұйғарымның мазмұны

253-бап. Соттың жеке ұйғарымдары

254-бап. Iске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшiрмесiн жiберу

 

23-тарау. Хаттамалар

255-бап. Хаттама жүргiзудiң мiндеттілігi

256-бап. Хаттаманың мазмұны

257-бап. Хаттама жасау

258-бап. Хаттамаға ескертпелер

259-бап. Хаттамаға жасалған ескертпелердi қарау

 

24-тарау. Сырттай iс жүргiзу және сырттай шешiм шығару

260-бап. Сырттай iс жүргiзу негiздемелерi

261-бап. Сырттай iс жүргiзу тәртібі

262-бап. Сырттай шешiмнiң мазмұны

263-бап. Сырттай шешiмнiң көшiрмесiн жiберу

264-бап. Сырттай шешiмге шағым жасау

265-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арыздың мазмұны

266-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейiнгi iс-әрекеттерi

267-бап. Арызды қарау

268-бап. Соттың өкiлеттiгi

269-бап. Сырттай шешiмнiң күшiн жоюдың негiздемелерi

270-бап. Iстiң қайта қаралуы

271-бап. Сырттай шешiмнiң заңды күшi

 

3-бөлiмше. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзу

25-тарау. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бірлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу

272-бап. Арыз беру

273-бап. Арызды қарау

274-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы

 

25-1-тарау. Жергiлiктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) дау айту жөніндегі арыздар бойынша iс жүргiзу

274-1-бап. Арыз беру

274-2-бап. Арызды қарау

274-3-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы

 

26-тарау. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды адамдардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу

275-бап. Шағым беру

275-1-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөніндегі қаулыға сотқа шағымдану мен наразылық келтiрудiң тәртібі

276-бап. Шағымды қарау

277-бап. Соттың шешiмi

 

27-тарау. Мемлекеттік өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiгiне) дау айту туралы iс бойынша iс жүргiзу

278-бап. Арыз беру

279-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшiлердiң сот арқылы дау айтуға жататын шешiмдерi, әрекетi (немесе әрекетсiздiгi)

280-бап. Сотқа арыз берiп жүгiнуге арналған мерзiм

281-бап. Арызды қарау

282-бап. Соттың шешiмi және оның орындалуы

 

28-тарау. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығына орай даулар туралы iс бойынша iс жүргiзу

283-бап. Арыз беру

284-бап. Арызды қарау

285-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi

 

29-тарау. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың актілері мен iс-әрекеттерiн заңсыз деп тану туралы жүгiнуi

286-бап. Наразылықтың қабылданбауына байланысты прокурордың жүгiнуi

287-бап. Прокурордың арызын сотта қарау

288-бап. Прокурордың арызы бойынша соттың шешiмi

 

4-бөлiмше. Ерекше iс жүргiзу

30-тарау. Жалпы ережелер

289-бап. Сот ерекше iс жүргiзу тәртібімен қарайтын iстер

290-бап. Ерекше жүргiзiлетiн iстердi қарау тәртібі

 

31-тарау. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау

291-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы iстер

292-бап. Заңдық маңызы бар фактiлердi анықтауға қажетті шарттар

293-бап. Арыз беру

294-бап. Арыздың мазмұны

295-бап. Соттың арыз бойынша шешiмi

 

32-тарау. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау

296-бап. Арыз беру

297-бап. Арыздың мазмұны

298-бап. Судьяның арыз қабылдағаннан кейiнгi iс-әрекеттерi

299-бап. Прокурордың қатысуы мiндеттілігi

300-бап. Сот шешiмдерiнiң салдары

301-бап. Хабар-ошарсыз кеттi деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерiн анықтау салдары

 

33-тарау. Азаматты әрекет қабiлеттілігi шектеулi немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану

302-бап. Арыз беру

303-бап. Арыздың мазмұны

304-бап. Судьяның ресми өкiл-адвокат тағайындауы

305-бап. Азаматтың психикалық хал-жайын анықтау үшiн сараптама тағайындау

306-бап. Арызды қарау

307-бап. Арыз бойынша соттың шешiмi

308-бап. Азаматты әрекетке қабiлеттi деп тану

 

33-1-тарау. Кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымдарға жiберу туралы iстер бойынша iс жүргiзу

308-1-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына және ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру

308-2-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiштi қарау

308-3-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтiнiш бойынша сот шешiмi

 

34-тарау. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы iстер бойынша iс жүргiзу

309-бап. Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу

310-бап. Арыз беру мерзiмi

311-бап. Арызды қарау

312-бап. Арыз бойынша сот шешiмi

 

34-1-тарау. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау

312-1-бап. Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретiнде банк конгломератына кiретiн және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы iстердi қарау

312-2-бап. Қайта құрылымдау туралы өтiнiш беру

312-3-бап. Өтiнiштi қарау

312-4-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi

312-5-бап. Қайта құрылымдау жоспарын соттың бекітуi

312-6-бап. Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешiмi

 

35-тарау. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту және оңалту туралы iстердi қарау

313-бап. Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту және оңалту туралы iстердi қарау

 

36-тарау. Жылжымалы мүлiктi иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану

314-бап. Арыз беру

315-бап. Арыздың мазмұны

316-бап. Арызды қарау

317-бап. Арыз бойынша сот шешiмi

 

36-1-тарау. Ұл (қыз) асырап алу туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу

317-1-бап. Өтiнiш беру

317-2-бап. Өтiнiштiң мазмұны

317-3-бап. Судьяның өтiнiштi қабылдап алғаннан кейiнгi iс-әрекетi

317-4-бап. Өтiнiштердi қарау

317-5-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi

 

36-2-тарау. Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк қызметтi жүзеге асыратын шетелдiк немесе халықаралық ұйымды экстремистiк немесе террористiк ұйым деп тану туралы, соның iшiнде оның өз атауын өзгерткенiн анықтау туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу

317-6-бап. Өтiнiш беру

317-7-бап. Өтiнiштiң мазмұны

317-8-бап. Соттың өтiнiш бойынша шешiмi

 

36-3-тарау. Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келетiн ақпараты бар шетелдiк бұқаралық ақпарат құралының өнiмiн заңсыз деп тану туралы өтiнiштер бойынша iс жүргiзу

;