Найти
<< Назад
Далее >>
Два документа рядом (откл)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Русский
Казахский и русский
Английский
Казахский и английский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы (2022.01.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 
Оглавление
Перемещение в другую часть документа >>
Содержание
I Бөлiм. Банкiлердi құрудың және олардың қызметiнiң негiздемесi мен шарттары1-тарау. Жалпы ережелер
1-бап. Банк, оның мәртебесi және тұрған жерi2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар2-1-бап. Банктің үлестес тұлғалары3-бап. Қазақстан Республикасының банк жүйесi4-бап. Қазақстан Республикасының банк заңнамасы4-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы5-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым6-бап. Уәкiлеттiк берiлмеген қызметке тыйым салу7-бап. Банкiлер мен мемлекеттің жауапкершiлiгiн шектеу. Банкiлердiң тәуелсiздiгi8-бап. Банктер мен банк холдингтері үшін тыйым салынған немесе шектелген қызмет8-1-бап. Мәмілелер жасасу кезінде банктерге қойылатын шектеулер9-бап. Шындыққа сай келмейтiн жарнамаға тыйым салу10-бап. Банкiлер ассоциациялары (одақтары)10-1-бап. Банктер қатысатын консорциумдар және басқа да бірлестiктер11-бап. Алып тасталды11-1-бап. Банктер мен банк холдингтерінің еншілес ұйымдары және банктер мен банк холдингтерінің капиталға қомақты қатысуы11-2-бап. Бас банктiң күмәндi және үмiтсiз активтерiн иеленетін банктердiң еншiлес ұйымдары және қатысушылары банк және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым болып табылатын күмәндi және үмiтсiз активтерді иеленетін ұйым
2-тарау. Банк құру және банк қызметiн жүзеге асыру
13-бап. Уәкiлеттi органның банк ашуға рұқсат беруi13-1-бап. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашу14-бап. Банкінің құрылтай құжаттары15-бап. Банктiң ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы16-бап. Банктiң жарғылық және меншiк капиталы16-1-бап. Субординарлық борыш16-2-бап. Мерзімсіз қаржы құралдары16-3-бап. Банктің шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру, сондай-ақ банк шығарған эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының бағалы қағаздарының тізіміне енгізу ерекшеліктері17-1-бап. Банк холдингі және банктің ірі қатысушысы17-2-бап. Банктің жарияланған акцияларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің сатып алу ерекшеліктері18-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi емес банкiлердiң еншiлес банк құру ерекшелiктерi19-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтiнiш20-бап. Банктің және банк холдингінің басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар21-бап. Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғаларының қатысуымен банк құруға қойылатын қосымша талаптар22-бап. Алып тасталды23-бап. Банк ашуға рұқсат беру жөніндегі өтiнiштi қарау тәртібі24-бап. Банк ашуға рұқсат беруден бас тарту25-бап. Банкіні мемлекеттік тiркеу26-бап. Банк операцияларын және өзге де операцияларды лицензиялау27-бап. Банк операцияларын немесе өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беруден бас тарту негіздері28-бап. Банкінің құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулар29-бап. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу
3-тарау. Тақырыбы алып тасталды
30-бап. Банк қызметі31-бап. Банкiлер жүргiзетiн операцияларға қойылатын жалпы талаптар31-1-бап. Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі32-бап. Банкінің банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттарын ашу жөніндегі мiндетi33-бап. Банк пен клиент арасындағы қатынастардың шарттық сипаты34-бап. Банктік қарыз операциясы34-1-бап. Жеке тұлғаға кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес ипотекалық қарыз беру ерекшеліктері35-бап. Кредиттердің қайтарымдылығын қамтамасыз ету36-бап. Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар36-1-бап. Берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беру немесе құқықты (талап етуді) басқаға беру тәртібі37-бап. Талап қоюдың ескіру мерзімі38-бап. Төлемдер және ақшалай қаражаттар аударуды жүзеге асыру39-бап. Мөлшерлемелер мен тарифтер40-бап. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдікті жағдайлар беруге тыйым салу40-2-бап. Банк омбудсманына қойылатын талаптар40-3-бап. Банк омбудсманының шешім қабылдау тәртібі40-4-бап. Банк омбудсманының қызметі40-5-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі
4-тарау. Банктердің қызметін реттеу
41-бап. Банктерге және олардың лауазымды адамдарына қолданылатын шаралар. Банктiк реттеу тәсiлдерi42-бап. Пруденциалдық қалыптар және сақталуға мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттер43-бап. Провизиялар (резервтер)44-бап. Банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің және банк конгломератына қатысушылардың қызметiн тексеру45-бап. Ертерек ден қою шаралары45-1-бап. Қадағалап ден қою шаралары45-2-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары46-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар47-бап. Алып тасталды47-1-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары47-2-бап. Санкциялар48-бап. Барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату не олардан айыру үшiн негiздер48-1-бап. Банкті лицензиядан айырудың салдарлары49-бап.50-бап. Банк құпиясы51-бап. Банкiде жатқан ақша мен мүлiкке тыйым салу және олардан өндiрiп алу52-бап.
4-1-тарау. Ислам банктерін құрудың және оның қызметінің ерекшеліктері
52-1-бап. Ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптар52-2-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі52-3-бап. Ислам банкінің операциялары мен мәмілелерін ислам банкінің қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейді деп танудың салдары52-4-бап. Ислам банкінің жарғысына қойылатын қосымша талаптар52-5-бап. Ислам банкінің банк операциялары және өзге де операциялары52-6-бап. Ислам банкінің депозиттері52-7-бап. Ислам банкінің бағалы қағаздарды шығару ерекшеліктері52-8-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру52-9-бап. Өндірістік және сауда қызметін заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу жолымен және (немесе) әріптестік талаптары бойынша қаржыландыру52-10-бап. Инвестициялық қызметті лизинг (жалдау) талаптары бойынша жүзеге асыру52-11-бап. Ислам банкінің банк операцияларын жүргізу кезінде агенттік қызметті жүзеге асыру52-12-бап. Тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен коммерциялық кредит беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды ислам банкінің қатысуымен исламдық қаржыландыру
4-2-тарау. Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру5-тарау. Есеп және есеп беру6-тарау. Банктерге және олардың үлестес тұлғаларына аудит6-1-тарау. Банкті қайта құрылымдауII Бөлiм. Банктердің және банк холдингтерінің құқықтық мәртебесiн өзгерту және қызметiн тоқтату ерекшелiктерiнiң шарттары7-тарау. Банктердi және банк холдингтерін ерiктi түрде қайта құру7-1-тарау. Банк қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі шаралар7-2-тарау. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету және төлемге қабілетсіз банктерді реттеу жөніндегі шаралар
61-6-бап. Банкті өз депозиторларының және кредиторларының мүдделеріне қатер төндіретін және (немесе) қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер төндіретін қаржылық жағдайы орнықсыз банктер санатына жатқызу61-7-бап. Банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу61-8-бап. Төлемге қабілетсіз банкті реттеу жөніндегі шаралар61-9-бап. Банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызудың және төлемге қабілетсіз банкті реттеу жөніндегі шараны қолданудың салдарлары61-10-бап. Төлемге қабілетсіз банктің міндеттемелерін мәжбүрлеп қайта құрылымдау61-11-бап. Төлемге қабілетсіз банктің активтері мен міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция61-12-бап. Төлемге қабілетсіз банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу ерекшеліктері61-13-бап. Төлемге қабілетсіз банктің мәмілелерін жарамсыз деп тану және мүлікті қайтару
8-тарау. Банкті және банк холдингін консервациялау9-тарау. Банктердi тарату және ерiксiз қайта құруIII Бөлiм Қорытынды ережелер9-1-тарау. Алып тасталды10-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер